Traducció al català de la carta oberta de PublicGeodata

De les moltes batalles que es lliuren a Internet entre el debat de el que ha de ser públic o estar en mans privades hi ha de fa temps una campanya per demanar que les dades geogràfiques recollides pels estats membres a Europa siguin públiques. La iniciativa PublicGeo Data porta temps fent un seguiment de l'activitat al Parlament Europeu en aquest àmbit.

El passat 23 de gener del 2006 la Comunitat Europea adoptà una posició que fa que tècnicament la informació geogràfica recollida per l'estat no quedi garantit que sigui pública.

L'últim esforç des de PublicGeo Data és una carta oberta per demanar la posició dels diferents ministres de la Comunitat Europea respecte a la directiva INSPIRE, que ha estat proposada per a establir un marc de treball comú per a compartir dades geogràfiques a Europa. He traduït la carta al català (a petició del Marc). Podeu signar la petició a la campanya a través del lloc web.

jordi Tuesday 05 September 2006 - 12:03 pm | | Default

No comments

(optional field)
(optional field)

Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.