Recull de termes de Softcatalà

Versió del Recull: 4.2
Darrera actualització: 12/12/2010

Introducció 

Aquest recull de termes informàtics en anglès, amb la seva corresponent traducció al català, és elaborat i actualitzat de manera continuada per Softcatalà. Aquests termes s'han extret dels textos originals en anglès dels diferents programes que Softcatalà ha traduït fins ara o que s'estan traduint actualment, tot i que inclou també neologismes que es normalitzen periòdicament.

Publicant aquest recull, Softcatalà vol posar la seva experiència i coneixements a l'abast de tothom qui vulgui escriure programes en català, traduir-los d'altres llengües, o simplement d'aquells a qui els serveix com a eina de consulta. Si en aquest recull no trobeu el terme que cerqueu, us recomanem consultar el CERCATERM del TERMCAT.

Softcatalà ha comptat amb el suport del Centre de Terminologia TERMCAT, entitat que ha revisat el contingut del Recull de termes i suggerit els canvis que ha considerat oportuns, en virtud de l'acord de col·laboració que hi ha entre aquestes dues entitats des de juny de 1999.

Si teniu comentaris o suggeriments sobre el Recull de termes feu-los arribar a la llista de terminologia que trobareu a la web de Softcatalà.

L'equip de Softcatalà

Aquesta és una versió d'esborrany del Recull que no está finalitzada. Pot contenir errades o omissions importants.

Recull de termes

AnglèsCatalàCategoria
3D shadingombreig en 3Dm
abnormal terminationfi anormalm
abort, tointerromprev tr
abortinterrupcióf
abortedinterromput -udaadj
abortioninterrupcióf
aboutquant aloc
abovemés amunt, a sobre, abansadv
abovesuperioradj
accelerator(tecla de) dreceraf
accept, toacceptarv tr
acceptable use policynormes d'úsf pl
access codecontrasenyaf
access controlcontrol d'accésm
access keycontrasenyaf
access permissionpermís d'accésm
access timetemps d'accésm
access, toaccedirv intr
accessaccésm
account namenom de comptem
account policypolítica de comptesf
accountcomptem
accrued interestinterès acumulatm
acknowledgementjustificant de recepció || agraïments (m pl)m
acronymacrònimm
actionaccióf
activate, toactivarv tr
ad bannerbànerm
adanuncim
adapt, toadaptarv tr
adaptationadaptacióf
adapter donglemotxillaf
adapteradaptadorm
add-incomplementm
add-oncomplementm
add, toafegirv tr
address barbarra d'adrecesf
address bookllibreta d'adrecesf
addressadreçaf
advanced searchcerca avançadaf
advancedavançat -adaadj
advert, advertisementanuncim
advertising bannerbànerm
advertisingpublicitari -àriaadj
advertisingpublicitatf
advisorguiam i f
adwareprogramari de publicitatm
againtornar a..., ...de nou, ...una altra vegadaloc
alert, toavisarv tr
alert(missatge d') avís || atenció (f)m
algorithmalgorisme, algoritmem
aliasàliesm
aliasingaliàsingm
align, toalinearv tr
alignmentalineacióf
allocate, toassignarv tr
allocationassignacióf
allow, toautoritzar, permetrev tr
allowedautoritzat -ada, permès -esaadj
alphanumericalfanumèric -aadj
Alt key, alternate key tecla d'alternativaf
alternate, toalternarv intr
alternatealternatiu -ivaadj
AltGr key, alt graphic keytecla d'alternativa gràficaf
always on topsempre visibleloc
alwayssempreadv
amplificationamplificacióf
amplifieramplificadorm
amplify, toamplificarv tr
analog, analogicanalògic -aadj
analystanalistam i f
analyzeranalitzadorm
anchor, toancorarv tr
anchoràncoraf
animatedanimat -adaadj
animaticsanimació assistida per ordinadorf
animationanimacióf
animatronicsanimació electrònicaf
announcementavísm
annoyingmolest -aadj
anonymous mailcorreu anònimm
anonymousanònim -aadj
antennaantenaf
antialiasingantialiàsingm
antidoteantídotm
antivirus, antivirus programantivirusm
anywayigualmentadv
appear, toaparèixer || semblar (v tr)v intr
appearanceaparençaf
append, toafegirv tr
appletminiaplicacióf
applicationaplicació || sol·licitudf
apply, toaplicar || sol·licitarv tr
approximateaproximat -adaadj
archive, toarxivarv tr
archivearxium
archiverarxivadorm
archivingarxivamentm
argumentargumentm
arrange, toorganitzarv tr
arrangementconfiguracióf
arraymatriuf
arrow keytecla de cursor, tecla de desplaçamentf
arrowheadextrem de fletxam
artificial languagellenguatge artificialm
ascendingascendentadj
ask, topreguntar, demanarv tr
aspect ratiorelació d'aspectef
aspectaspectem
assemble, toassemblarv tr
assembler languagellenguatge d'assembladorm
assemblerassembladorm
assemblingassemblatgem
assembly languagellenguatge d'assembladorm
assertionassercióf
assetbé (financer)m
assistive technologytecnologies d'assistènciaf pl
assistive tools eines d'assistènciaf pl
associatedassociat -adaadj
assume, toassumirv tr
asterisk keytecla d'asteriscf
at (@)arrovaf
attach, toadjuntarv tr
attachedadjunt -aadj
attachmentadjunció, annex (m), fitxer (m) adjuntf
attempt, tointentarv tr
attributeatributm
audio codeccòdec d'àudiom
audio rippercapturador d'àudiom
audioàudiom
audiobookaudiollibrem
authenticate, toautenticarv tr
authenticatedautenticat -adaadj
authenticationautenticacióf
authoringcreació personalitzadaf
authorizationautoritzacióf
auto-automàtic-a || automàticament (adv)adj
autocompletecompleció automàtica f
autocompletioncompleció automàticaf
autoconfigurationconfiguració automàticaf
autoconfigure, toconfigurar automàticamentv tr
autodetectiondetecció automàticaf
autoloadcàrrega automàticaf
automate, toautomatitzarv tr
automaticautomàtic -aadj
automaticsautomàticaf
autosavingdesament automàticm
autoscrolldesplaçament automàticm
availabledisponibleadj
avataravatarm
averagemitjà -anaadj
averagemitjanaf
back endrerefons, segon pla en execució, execució secundària (f)m
backenrereadv
backbone, backbone networkxarxa troncalf
backendrerefons, segon pla en execució, execució secundària (f)m
backgroundsegon pla, fonsm
backslash keytecla de barra inversaf
backslashbarra inversaf
backtrack, totornar enrereloc
backup, backup copycòpia de seguretatf
backup, tofer còpies de seguretatv intr
bad readlectura erròniaf
badincorrecte -a, erroni -òniaadj
balance, toequilibrarv tr
ban, tobandejar, expulsarv tr
bandwidthamplada de bandaf
bannerbànerm
bar codecodi de barresm
barbarraf
baselinepunt de referènciam
batch filefitxer de lotm
batch processingprocessament per lots, processament en temps diferitm
batchlotm
batchmassiu -ivaadj
batterybateriaf
baudbaudm
BBSBBSm
beepercercapersonesm
belowinferioradj
belowmés avall, a sota, a continuacióadv
benchmarktest de referènciam
beta versionversió betaf
billing informationdades de facturacióf pl
binary codecodi binarim
binarybinari -àriaadj
bind, tovincularv tr
bindingvinculacióf
bit rate, bitratevelocitat de transmissió || taxa de bitsf
bitbit (sbl. b)m
bitmapmapa de bitsm
bitwisebit a bitm
blanken blancloc
blend, tobarrejarv tr
blink, toparpellejarv intr
blinkingparpelleigm
block, tobloquejar, blocarv tr
blockblocm
blogblocm
blur, todifuminarv tr
boardtargetaf
bodycosm
boldnegretaf
bondbo (financer)m
bookmarkadreça d'interès, preferit (m)f
bookmarks(llista d') adreces d'interèsf
Booleanbooleà -anaadj
boot, toarrencarv tr
bootarrencadaf
bootloadercarregador de l'arrencadam
bootstrap, toarrencarv tr
bordervora, contorn (m)f
bottom part inferiorf
bottominferioradj
bounce, toretornarv tr
bounced messagemissatge retornatm
boundlímitm
boxquadre || casella (f) || bústia (f)m
bracketclaudàtorm
branch, branch instructionbifurcacióf
branch, tobifurcarv intr
branching pointpunt de ramificacióm
branchingbifurcacióf
breadcrumbruta de navegacióf
Break, break keytecla d'interrupció f
break, tointerromprev tr
breaksalt || pausa (f)m
bridgepontm
brightnessbrillantorf
bring up, tomostrarv tr
broadbandbanda amplaf
broadcastdifusióf
broken linkenllaç no vàlidm
browse for, tocercarv tr
browse, tonavegar, explorar (v tr)v intr
browsernavegadorm
browsingnavegacióf
BS, backspace keytecla de retrocésf
buddy listllista d'amicsf
buffermemòria intermèdiaf
bugerror, error de programacióm
buildmuntatgem
built-inintegrat -adaadj
bulletpicm
bulleted listllista de picsf
bulletin board, bulletin board systemBBSm
burn, toenregistrarv tr
burnerenregistradorm
busbusm
busyocupat -adaadj
buttonbotóm
bytebyte (sbl. B)m
cache bustingbloqueig de memòria caum
cache, cache memorymemòria cauf
call, tocridarv tr
callbackcrida de retorn, repetició de trucadaf
cancel, tocancel·lar, anul·larv tr
cancelledcancel·lat -ada, anul·lat -adaadj
canvasllençm
capabilitycapacitat, aptitudf
capital lettermajúsculaf
capitalized wordsparaules amb majúscula inicialf pl
CapsLock, caps lock keytecla de fixació de majúsculesf
captiontítol, llegenda (f)m
cardtargetaf
cascadeen cascadaloc
case sensitive(que) distingeix entre majúscules i minúsculesloc
catch, tocapturarv tr
catchercapturadorm
categorycategoriaf
cause, toprovocar, causarv tr
causemotium
cellcel·laf
cellular telephone(telèfon) mòbilm
center, tocentrarv tr
certificate authorityentitat certificadoraf
certificate revocation listllista de revocació de certificatsf
certificatecertificatm
chaincadenaf
change, tocanviarv tr
channelcanalm
character keytecla de caràcterf
character setjoc de caràctersm
charactercaràcterm
charsetjoc de caràctersm
chartdiagramam
chat, tofer un xat, fer xatsv intr
chatxatm
cheat, tofer trampesv intr
check boxcasella de seleccióf
check, tocomprovar, revisar (ortografia), verificar || activar (una casella de selecció)v tr
checkboxcasella de seleccióf
checkerverificador -am i f
checksumsuma de verificacióf
chipxipm
chipsetjoc de xipsm
choiceopcióf
choose, totriarv tr
chunkfragmentm
cipher, toxifrar, encriptarv tr
cipherxifraf
circuitcircuitm
classclassef
classificationclassificacióf
clear, tobuidar, esborrar, netejar, suprimirv tr
click, tofer clic, clicarv intr
clickclicm
clickthrough, click-throughclic d'entradam
client-server architecturearquitectura client-servidorf
clientclientm
clipartfitxer d'imatgesm
clipboardporta-retallsm
close, totancarv tr
cloud computinginformàtica en núvolf
cluster, toclusteritzarv tr
clustergrup de sectors || centre de servidorsm
clusteringclusteritzacióf
clusterizationclusteritzacióf
clusterize, toclusteritzarv tr
code, tocodificarv tr
codecodim
codeccòdecm
coder-decodercòdecm
codercodificadorm
codingcodificacióf
collapse, toreduir v tr
collate, tocompaginarv tr
collect, torecollir, aplegarv tr
collisioncol·lisióf
color depthprofunditat de colorf
color schemecombinació de colorsf
combinedcombinat -adaadj
combo boxquadre combinatm
command keytecla d'ordre (Macintosh)f
command linelínia d'ordresf
commandordref
commentcomentarim
commit, tovalidar || publicarv tr
communicate, tocomunicarv tr
communicationcomunicacióf
compact, tocompactarv tr
compactioncompactacióf
compilationcompilacióf
compilercompiladorm
compiling programcompiladorm
completedacabat -adaadj
component barbarra d'elementsf
componentcomponent, elementm
compose, toredactar, compondrev tr
compositionredacció f
compress, tocomprimirv tr
compression algorithmalgorisme de compressióm
compression ratioràtio de compressióf
compression softwarecompressorm
compressioncompressióf
compressor-decompressorcòdecm
compressorcompressorm
compute, tocalcularv tr
computer-aidedassistit -ida per ordinadorloc
computer-assisted animationanimació assistida per ordinadorf
computer-assistedassistit -ida per ordinadorloc
computer architecturearquitectura d'ordinadorf
computer crimedelicte informàticm
computer networkxarxa informàticaf
computer scienceinformàticaf
computer securityseguretat informàticaf
computer system administratoradministrador -a o gestor -a de sistemes informàticsm i f
computer systemsistema informàticm
computerordinadorm
computing systemsistema informàticm
conductivityconductivitatf
conductorconductorm
config, configurationconfiguracióf
configure, toconfigurarv tr
confirm deliveryconfirmació de recepcióf
connect, toconnectar v tr
connection acceleratoraccelerador de connexióm
connectionconnexióf
connectivityconnectivitatf
connectorconnectorm
consoleconsolaf
constraintrestriccióf
contact sheetfull de contactesm
contact, tocontactarv intr
contain, tocontenirv tr
content syndicationsindicació de contingutsf
contentcontingutm
context sensitive helpajuda contextualf
continentcontinentm
continue, tocontinuar, seguirv intr
contributorcol·laborador -am i f
control paneltauler de controlm
controllercontroladorm
conversionconversióf
convert, toconvertirv tr
converterconvertidorm
cookiegaletaf
copy, tocopiarv tr
copycòpiaf
copyrightcopyrightm
coreànimaf
coroutinecorutinaf
correctcorrecte -aadj
corruptedmalmès -a, corrupte -aadj
corruptioncorrupcióf
count, tocomptarv tr
countercomptadorm
countrypaísm
couponcupó (financer)m
coveragecoberturaf
crackerpiratam i f
crash, tofallarv intr
crashfallada (f) || accident, trencamentm
create, tocrearv tr
creationcreacióf
credentialscredencialsf pl
credit cardtargeta de crèditf
creditcrèditm
creditscrèditsm pl
crop, toescapçarv tr
cross-referencereferència encreuada f
crosspostingenviament múltiplem
cryptographiccriptogràfic -aadj
cryptographycriptografiaf
Ctrl, control keytecla de controlf
currencymonedaf
currentactualadj
cursorcursorm
custompersonalitzat -adaadj
customer serviceservei d'atenció al clientm
customizationpersonalitzacióf
customize, topersonalitzarv tr
customized catalogcatàleg electrònicm
customizedpersonalitzat -adaadj
cut, toretallarv tr
cybercafécibercafèm
cyberneticscibernèticaf
cyberspaceciberespaim
cylindercilindrem
daemondimonim
damagedmalmès -esaadj
dangerousperillós -osaadj
dashtraçm
dashboardconsolaf
data bankbanc de dadesm
data managementgestió de dadesf
data processingprocessament de dadesm
data sourcefont de dadesf
data streamflux de dadesm
datadades, informació (f)f pl
database administratoradministrador -a o gestor -a de bases de dadesm i f
database managergestor -a o administrador -a de bases de dadesm i f
databasebase de dadesf
datedataf
daydiam
days agofa … diesloc
deadlockinterbloqueigm
debug, todepurarv tr
debugdepuracióf
debuggerdepuradorm
declarationdeclaracióf
decode, todescodificarv tr
decoderdescodificadorm
decodingdescodificacióf
decompilationdescompilacióf
decompile, todescompilarv tr
decompilerdescompiladorm
decompressiondescompressióf
decrease, toreduir v tr
decrypt, todesencriptarv tr
decryptiondesencriptatgem
defaultper defecte, predeterminat -ada (adj)loc
defaultvalor per defectem
definitiondefinicióf
deinterlace, todesentrellaçarv tr
Del, delete keytecla de supressióf
delayretardm
delayedretardat -adaadj
delete, tosuprimir, eliminarv tr
delimiterdelimitadorm
deliver, tolliurarv tr
deliverylliurament m
denieddenegat -adaadj
deny, todenegarv tr
dependency dependènciaf
deploy, todesplegarv tr
deploymentdesplegamentm
deprecateddesfasat -adaadj
descendingdescendent adj
descriptiondescripcióf
deselect, todesseleccionarv tr
desktop computerordinador de taulam
desktopescriptorim
destinationdestí, destinació (f)m
detach, tosepararv tr
developerdesenvolupador -am i f
devicedispositiu, perifèricm
dial-inmarcatge d'entradam
dial, tomarcarv tr
dialermarcadorm
dialing padteclat de marcatgem
dialingmarcatgem
dialog boxquadre de diàlegm
dialogdiàlegm
dialup, dial-upmarcatge directem
diffcomparació de fitxers (terme provisional)f
differentdiferent, altre -aadj
digital cameracàmera fotogràfica digitalf
digital signaturesignatura digitalf
digital video cameracàmera de vídeo digital, videocàmera digitalf
digitaldigitaladj
digitizingdigitalitzacióf
dim, toatenuarv tr
direct accessaccés directem
directorydirectori, carpeta (f)m
disable, toinhabilitar, desactivarv tr
disabledinhabilitat -ada, desactivat -adaadj
discdiscm
discard, todescartarv tr
disclaimerdescàrrecm
disconnect, todesconnectar, desconnectar-se (v pron)v tr
disconnectiondesconnexióf
discussion forumfòrum, grup de discussióm
discussion groupgrup de discussióm
discussion listllista de distribucióf
discussion threadfil de discussióm
discussiondebatm
disk cachememòria cau de discf
disk driveunitat de discf
disk spaceespai de discm
diskdiscm
diskettedisquetm
display, tomostrar, visualitzar v tr
displaypantalla || visualitzacióf
displayervisualitzadorm
distributed applicationaplicació distribuïdaf
distributed databasebase de dades distribuïdaf
distribution listllista de distribucióf
distributiondistribucióf
dithertramaf
ditheringtramatm
dock, toacoblarv tr
dockacobladorm
dockingacoblamentm
domain name resolutionresolució de noms de dominif
domaindominim
domesticlocal, intern -aadj
domoticsdomòticaf
donefet -aadj
donglemotxillaf
dot compuntcomadj
dot pitchdensitat de puntsf
dotpuntm
dotcom, dot-compuntcomadj
double-click, tofer doble clicv intr
double-clickdoble clicm
double click, tofer doble clicv intr
double clickdoble clicm
double sizemida doblef
download managergestor de baixadesm
download, tobaixar(-se)v tr
downloadbaixadaf
downloading managergestor de baixadesm
downloadingbaixadaf
draftesborranym
drag and droparrossegar i deixar anarloc
drag, toarrossegarv tr
drawabledibuixableadj
drawabledibuixablem
driveunitatf
drivercontrolador, programa de controlm
drop-outpèrdua d'informació f
drop, todeixar anar || perdre || caure (v intr)v tr
dumb terminalterminal passium
dynamic IP addressingassignació dinàmica d'adreces IPf
dynamic rangemarge dinàmicm
e-bankingbanca electrònicaf
e-bookllibre electrònicm
e-commercecomerç electrònicm
e-mail accountcompte de correum
e-mail addressadreça electrònicaf
e-mail programprograma de correu electrònicm
e-mailadreça electrònica, correu electrònic (m)f
edgevora, aresta f
edit boxquadre d'edicióm
edit controlcontrol d'edició m
edit, toeditar, canviar, modificarv tr
editoreditorm
effectefectem
eject, toexpulsarv tr
ejectionexpulsióf
elapsedtranscorregut -udaadj
electrònic shopping cartcarretó electrònicm
electronic bankingbanca electrònicaf
electronic catalogcatàleg electrònicm
electronic certificatecertificat electrònicm
electronic commercecomerç electrònicm
electronic contractcontracte electrònicm
electronic librarybiblioteca electrònicaf
electronic mail accountcompte de correum
electronic mail addressadreça electrònica (abrev. a/e)f
electronic mailcorreu electrònicm
electronic mailboxbústia electrònicaf
electronic messagecorreu electrònicm
electronic newspaperdiari electrònicm
electronic purchase ordercomanda electrònicaf
electronic shopbotiga electrònicaf
electronic shoppingcompra electrònicaf
electronic stock exchangeborsa electrònicaf
electronic walletcartera electrònicaf
electronicelectrònic -aadj
email, toenviar correu(s) (electrònics)loc
embed, toincrustarv tr
embeddedincrustat -adaadj
embeddingincrustacióf
emboss, togravar en relleuv tr
embossrelleu, efecte de relleum
emphasizeddestacat -adaadj
empty, tobuidarv tr
emptybuit, buidaadj
emulationemulacióf
enable, tohabilitar, activarv tr
enabledhabilitat -ada, activat -adaadj
encapsulationencapsulamentm
encipher, toxifrar, encriptarv tr
encipheredxifrat -ada, encriptat -adaadj
encipherment algorithmalgorisme de xifratge, d'encriptatgem
enciphermentxifratge, encriptatgem
encode, tocodificarv tr
encodercodificadorm
encodingcodificacióf
encounter, totrobarv tr
encrypt, toencriptarv tr
encryptedencriptat -adaadj
encryption algorithmalgorisme de d'encriptatgem
encryptionencriptatgem
End, end keytecla de finalf
endnotenota al finalf
enlarge, toampliarv tr
enqueue, toenviar a la cuav tr
Enter, enter keytecla de retornf
enter, tointroduirv tr
entryentrada || registre (m)f
environment variablevariable d'entornf
environmententornm
equalizerequalitzadorm
erase headcapçal d'esborramentm
erase, toesborrar, suprimirv tr
errorerrorm
Esc, escape keytecla d'escapadaf
escape, tointerrompre || escapar, sortir (v intr)v tr
escaped charactercaràcter alteratm
evaluation copy còpia d'avaluacióf
eventesdeveniment || incidència (f)m
exceptionexcepcióf
executableexecutableadj
execute, toexecutarv tr
execution timetemps d'execucióm
exit, tosortirv intr
expand, toampliarv tr
expansion slotranura d'expansióf
expectedesperat -adaadj
expirationvencimentm
expire, tovèncerv intr
export, toexportarv tr
expressionexpressióf
extended partitionpartició ampliadaf
extensionextensióf
extract, toextreurev tr
extractionextraccióf
extranetextranetf
face valuevalor nominalm
factoryfàbricaf
fadeout, toesvairv tr
fail, tofallarv intr
fallbackalternatiu -ivaadj
fallbacksistema alternatiu m
falloffdescensm
FAQ (Frequently Asked Questions)PMF (preguntes més freqüents)f pl
fastforwardavanç ràpidm
favorite, favouriteadreça d'interès, preferit (m)f
featurefunció, característicaf
feedcanal (d'informació)m
feedbackcomentaris, opinions (f pl), retroacció (f)m pl
fetch, torecollirv tr
fieldcampm
file handleidentificador de(l) fitxerm
file transfertransferència de fitxersf
file, toarxivarv tr
filefitxerm
filenamenom de(l) fitxerm
filespecespecificació de(l) fitxerf
filesystemsistema de fitxersm
filingarxivamentm
fill, toomplirv tr
filmstrip filminaf
filterfiltrem
filteringfiltratgem
find, tocercar, trobarv tr
findcercaf
findingdescobrimentm
fine-tune, toajustarv tr
fingercercausuarism
finish, tofinalitzarv tr
firewalltallafocm
firmwaremicroprogramarim
fit, toajustar(-se), adaptar(-se)v tr
fix, tosolucionar, arreglarv tr
fixedfix -a, fixat -adaadj
flag, tosenyalarv tr
flagindicador, senyaladorm
flaggedsenyalat -adaadj
flash memorymemòria flaixf
flip, toinvertirv tr
floating pointcoma flotantf
floatingflotantadj
flood, toinundarv tr
floodinundacióf
floppy, floppy diskdisquetm
flowfluxm
flowchartdiagrama de fluxm
flush, tobuidarv tr
foldercarpeta, directori (m)f
followupseguimentm
font(tipus de) lletram
footerpeu de pàginam
footnotenota al peuf
force, toimposarv tr
foregroundprimer plam
fork, tobifurcar-sev pron
forked processprocés bifurcatm
form factorformatm
formformularim
format, toformatarv tr
formatformatm
formattedformatat -adaadj
formattingformatacióf
fortuneditaf
forumfòrumm
forward, toreenviar || avançarv tr
forwardendavantadv
forwardedreenviat -adaadj
forwardingreenviamentm
foundtrobat - adaadj
fragmentationfragmentacióf
frame relayrelé de tramam
framemarc || fotograma || segment sonorm
framerateimatges per segonf pl
free softwareprogramari lliurem
freewareprogramari gratuïtm
frequencyfreqüènciaf
frequently asked questionspreguntes més freqüentsf pl
fresh, toactualitzar, refrescarv tr
freshen, toactualitzar, refrescarv tr
friendlyamigableadj
front end, frontendfrontalm
full screenpantalla completaf
full sizemida màximaf
fullple, plenaadj
function keytecla de funcióf
fuzzyborrós -a, dubtós -a, difús -aadj
gatewaypassarel·laf
generate, togenerarv tr
geometrygeometriaf
get, toaconseguir, obtenir, recuperar, rebre...v tr
gigabitgigabit (sbl. Gb)m
gigabytegigabyte (sbl. GB)m
gradientdegradatm
graphics cardtargeta gràficaf
gridgraellaf
groupgrupm
groupwareprogramari de grupm
guesssuposicióf
guestvisitantm i f
guideguiaf
hackerhackerm i f
handle, togestionarv tr
handlenansa, ansaf
handlergestor -am
handoutprospectem
handshakingconformitat de connexióf
hangup, to, hang-up, topenjar, penjar-se (v pron)v tr
hard diskdisc durm
hardware keymotxillaf
hardware keyboardteclat físicm
hardwaremaquinari, màquines (f pl)m
hash tabletaula de dispersióf
hash(ing) functionfunció resumf
hatchingombreigm
hazardousarriscat -adaadj
headcapçalm
headercapçaleraf
headingencapçalamentm
headsetauricularm
heightalçadaf
help topicstemes de l'ajudam pl
helpajudaf
helper, helper applicationaplicació d'ajudaf
hertzhertz (sbl. MHz)m
hiddenocult -aadj
hide, toocultarv tr
hierarchyjerarquiaf
high level languagellenguatge d'alt nivellm
highalt -aadj
highlight, torealçarv tr
highlightedrealçat -adaadj
historyhistorialm
hit, toprémerv tr
hoax, hoaxing, hoaxing virusfalsa alarmaf
hold down, tomantenir premuda (una tecla)v tr
hold, tomantenir, retenirv tr
holdertitular, posseïdor-am i f
home bankingbanca electrònicaf
home directorydirectori de l'usuarim
home pagepàgina inicialf
Home, home keytecla d'inicif
homeinici, pàgina inicial (f)m
honeypotesquerm
horizontalhoritzontaladj
host, host computeramfitrió, ordinador centralm
hosted hostatjat adj
hostinghostatgem
hot key, hotkeydrecera, tecla de dreceraf
hotlistllista d'adreces d'interèsf
house, toallotjarv tr
housing allotjamentm
hover, tomantenirv tr
hubconcentradorm
huetom
hyperlinkenllaçm
hypertexthipertextm
hyphenate, topartir motsloc
hyphenationpartició de motsf
iconiconaf
iconify, toiconitzarv tr
IDidentificadorm
identifieridentificadorm
idleinactiu -ivaadj
ignore, toignorarv tr
image adanunci gràficm
image bankbanc d'imatgesm
image mapmapa d'imatgem
imageimatgef
implement, toimplementarv tr
implementationimplementacióf
import, toimportarv tr
improperinadequat -adaadj
improvementmilloraf
in progressen cursloc
inboxsafata d'entradaf
inchpolzadaf
include, toincloure v tr
incoming messagemissatge d'entradam
incomingd'entradaloc
increase, toaugmentarv tr
indent, tosagnarv tr
indent, tosagnarv tr
index, toindexarv tr
indexíndexm
info, informationinformació, dades (f pl)f
information culturecultura de la informacióf
information highwayinfopista, autopista de la informacióf
information societysocietat de la informacióf
information superhighwayinfopista, autopista de la informacióf
infraredinfraroig -ojaadj
initializationinicialitzacióf
initialize, toinicialitzarv tr
inline, toinserirv tr
inlineen línialoc
inlinedinserit -idaadj
inodenode d'identificacióm
input deviceperifèric d'entradam
input mediumsuport d'entradam
inputentradaf
inquiryconsultaf
Ins, insert keytecla d'insercióf
insecureno segur -aadj
insert, toinserirv tr
insertion locationposició d'insercióf
insertion pointpunt d'insercióm
inset, toinserirv tr
insetinsercióf
install, toinstal·larv tr
installationinstal·lacióf
installerinstal·ladorm
instanceinstància, aparicióf
instant messagingmissatgeria instantàniaf
instantiate, toinstanciarv tr
insteaden comptes de, en lloc deloc
instructioninstruccióf
integer(nombre) enterm
integrate, tointegrarv tr
integrationintegracióf
interactiveinteractiu -ivaadj
interconnect, tointerconnectarv tr
interconnectioninterconnexióf
interest groupgrup de discussióm
interfaceinterfícief
interlacedentrellaçat -adaadj
internalintern -aadj
internautinternautam i f
Internet addressadreça d'Internetf
Internet service providerproveïdor d'Internetm
InternetInternetf
interpreted languagellenguatge interpretatm
interstitial ad(vertisement)anunci intersticialm
intranetintranetf
Intro, intro keytecla de retornf
invalidno vàlid -aadj
invert, toinvertirv tr
invisible pixelpíxel invisiblem
IP addressadreça IPf
issue, toemetre, publicarv tr
issuetema, assumpte, problemam
issueremissor -am i f
italiccursivaf
itemelement, ítemm
Java appletminiaplicació de Javaf
jobtasca, feinaf
join, tounir, unir-se (v pron)v tr
jump, tosaltarv tr
jumperpontm
junk mailcorreu brossam
justificationjustificacióf
justify, tojustificarv tr
keep, toconservar, mantenirv tr
kernelnuclim
kerninginterlletratgem
key bindingassignació de teclesf
keytecla || clauf
keyboard layoutdisposició del teclatf
keyboard shortcuttecla de dreceraf
keyboardteclatm
keypairparella de clausf
keyphrasefrase clauf
keyringanell de clausm
keystrokepulsació de teclaf
keywordparaula clauf
kick, toexpulsarv tr
kill, tomatarv tr
kilobitkilobit (sbl. kb)m
kilobytekilobyte (sbl. kB)m
kilohertzkilohertz (sbl. KHz)m
knowledge basebase de coneixementsf
knowledge societysocietat de la informacióf
labeletiquetaf
language pack, langpackpaquet de llenguam
languagellengua (f) || llenguatgem
laptop (computer)ordinador portàtilm
last accesseddarrer accésm
last modifieddarrera modificacióf
last namecognomm
last updateddarrera actualitzacióf
lastdarrer -a, últim -aadj
latermés tard, més endavant, desprésadv
launch, toexecutarv tr
layercapaf
layoutformatm
leakpèrduaf
leave, todeixarv tr
legacyanticadj
lengthlongitud || duradaf
let, topermetrev tr
levelnivellm
lexicondiccionari, lèxicm
librarybibliotecaf
lightclar -aadj
lightnesslluminositatf
line adapteradaptador de líniam
linelíniaf
linearlinealadj
link, toenllaçarv tr
linkenllaçm
linkedenllaçat -adaadj
liquid crystalcristall líquidm
list boxquadre de llistam
list viewvisualització en llistaf
list, torelacionar, indicar, llistarv tr
listllistaf
listen portport que rep connexionsm
listen, toescoltarv tr
listenerreceptor de connexions, de serveism
listfilefitxer de llistam
listingllistatm
load, tocarregarv tr
loadcàrregaf
loadingcàrregaf
locallocaladj
locale configuració localf
localizationlocalitzacióf
localize, tolocalitzarv tr
locatedubicat -adaadj
locationubicació, lloc (m)f
lock, tobloquejar, blocarv tr
lockbloqueig, blocatgem
lockingbloqueig, blocatgem
log filefitxer de registrem
log in, toiniciar la/una sessió, entrar, connectar(-se)v intr
log off, tofinalitzar la/una sessió, sortir, desconnectar(-se)v intr
log on, toiniciar la/una sessió, entrar, connectar(-se)v intr
log out, tofinalitzar la/una sessió, sortir, desconnectar(-se)v intr
log, toregistrarv tr
logregistrem
logical partitionpartició lògicaf
login scriptscript d'inici de sessió [ l'script ]m
logindades d'inici de sessió || inici de sessió (m), entrada (f), connexió (f)f pl
logoff, tosortir, desconnectar(-se), finalitzar la sessióv intr
logofffinal de sessió (m), sortida, desconnexióf
logon, toiniciar la/una sessió, entrar, connectar(-se)v intr
logoninici de sessió (m), entrada, connexióf
logout, tofinalitzar la/una sessió, sortir, desconnectar(-se)v intr
logoutfinal de sessió (m), sortida, desconnexióf
long pressmantenir premut -dav tr
look and feelaspecte i comportamentm
look for, tocercarv tr
look up, tocercarv tr
lookingaspectem
loopbucle || repetició (f)m
losslesssense pèrduaadj
low level languagellenguatge de baix nivellm
lowbaix -aadj
lower case, lowercaseminúsculaf
luminanceluminànciaf
luminositylluminositatf
machine languagellenguatge de màquinam
machinemàquinaf
macro, macroinstructionmacro, macroinstruccióf
magnetic headcapçal magnèticm
magnetic tapecinta magnèticaf
mail bombe, tobombardejarv tr
mail bombingbombardeigm
mail mergecombinació de correuf
mailcorreu, correu electrònicm
mailboxbústiaf
maileradministrador de correum
mailing listllista de correuf
main menumenú principalm
mainprincipaladj
make, tocrearv tr
maliciousmaliciós -osaadj
malwareprogramari maliciósm
manage, togestionarv tr
managementgestióf
managergestor -am i f
map, tomaparv tr
mapmapam
mapped imageimatge mapadaf
mappingmapatge || cartografia (f)m
marginmargem
mark, tomarcarv tr
markmarcaf
markermarcadorm
markup languagellenguatge de marquesm
markup tagetiquetaf
markupetiquetatgem
match case(que) distingeix entre majúscules i minúsculesloc
match, tocoincidir, concordarv intr
matchcoincidència, concordançaf
maturityvencimentm
maximize, tomaximitzarv tr
mediasuportsm pl
mediummig, mitjaadj
mediumsuportm
megabitmegabit (sbl. Mb)m
megabytemegabyte (sbl. MB)m
megahertzmegahertz (sbl. MHz)m
membershipafiliacióf
memory cachememòria cauf
memory leakpèrdua de memòriaf
memorymemòriaf
menu barbarra de menúf
menumenúm
merchantabilitycomerciabilitatf
merge, tofusionarv tr
messagemissatgem
metadatametadadesf pl
metafilemetafitxerm
metasearchmetacercaf
methodmètodem
microphonemicròfonm
microprocessormicroprocessadorm
migrate, tomigrarv tr / v intr
migrationmigracióf
MIME typetipus MIMEm
minimize, tominimitzarv tr
minus keytecla de menysf
mirrorrèplicaf
misc, miscellaneousmiscel·lani -àniaadj
misspellingerror ortogràficm
mobile telephone(telèfon) mòbilm
modemodem
modem poolbateria de mòdemsf
modemmòdemm
moderate, tomoderar, revisarv tr
moderatormoderadorm
modify, tomodificar, canviarv tr
modulemòdulm
monitor, tofer un seguimentv intr
monitormonitorm
morphingmetamorfosi f
motherboardplaca basef
motion capturecaptació de movimentf
mount pointpunt de muntatgem
mountedmuntat -adaadj
mouseratolím
move, tomoure, desplaçarv tr
multi-touch screenpantalla multitàctil f
multimedia computerordinador multimèdiam
multipartmultipartadj
multiple accessaccés múltiplem
multiplex, tomultiplexarv tr
multipoint connectionconnexió multipuntf
multitaskingmultitascaf
multiusermultiusuari -àriaadj
muxermultiplexorm
namedanomenat -adaadj
namespaceespai de nomsm
navigate, tonavegarv intr
navigation barbarra de navegacióf
navigation toolbarbarra d'eines de navegacióf
nestedimbricat -adaadj
netbookordinador ultraportàtilm
netiquetteetiquetaf
network adapteradaptador de xarxam
network administratoradministrador -a o gestor -a de xarxesm i f
network analystanalista de xarxesm i f
network architecturearquitectura de xarxaf
network etiquetteetiquetaf
network managementgestió de xarxesf
network manageradministrador -a o gestor -a de xarxesm i f
networkxarxaf
networkingtreball en xarxa, gestió de xarxes (f)m
newbieaprenent -am i f
newsmissatgesm pl
newsgroupgrup de discussió, fòrumm
newsletterbutlletí (d'informació)m
nextsegüentadj
nicknamesobrenom, àliesm
nodenodem
note, totenir en comptev tr
notenotaf
notebookordinador portàtilm
notification of readingconfirmació de lecturaf
notification of receiptconfirmació de recepcióf
notificationnotificació, avís (m)f
number padteclat numèricm
numbernombre || númerom
NumLock, numeric lock keytecla de fixació de teclat numèricf
obey, toobeirv tr
object-oriented programmingprogramació orientada a objectesf
objectobjectem
occur, toproduir-sev pron
off-line processingprocessament per lots, processament en temps diferitm
off-topicfora de temaloc
off linefora de línialoc
offinactiu -ivaadj
office automationofimàticaf
offline, off-linefora de línialoc
offsetòfsetm
offsite linksenllaços externsm pl
OKd'acordloc
on holden esperaadv
on line, online, on-lineen línialoc
onactiu -ivaadj
online helpajuda en líniaf
opacityopacitatf
open sourcecodi font obertm
open, toobrirv tr
operating systemsistema operatium
operation timetemps d'execucióm
optical mouseratolí òpticm
optionopcióf
organizationorganitzacióf
original sizemida originalf
out of memorysense memòrialoc
outboxsafata de sortidaf
outgoing mail serverservidor de correu de sortidam
outgoing messagemissatge de sortidam
outgoingde sortidaloc
outlinecontornm
output deviceperifèric de sortidam
output, todonar com a resultat || imprimirv tr
outputsortidaf
overflowdesbordamentm
overlinesobreratllatm
override, tosubstituir, sobreescriurev tr
overwhelmingaclaparador -aadj
overwrite, tosobreescriurev tr
ownerpropietarim
ownershippropietatf
pack, tocomprimir, empaquetarv tr
package dependenciesdependència de paquetsf
packagepaquet informàticm
packetpaquetm
packingcompressióf
paddingseparacióf
padlockcadenatm
page breaksalt de pàginam
page composereditor de pàginesm
pagepàginaf
pagercercapersonesm
pairparellaf
palettepaletaf
panesubfinestraf
panelquadre, taulerm
paper jamembúsm
parparitatf
paragraphparàgrafm
parallel portport en paral·lelm
parametersparàmetresm pl
parcelpaquetm
parityparitatf
parse, toanalitzarv tr
partition, topartir, fer particions (a un disc)v tr
partitionparticióf
partitionerpartidorm
passphrasecontrasenyaf
passwordcontrasenyaf
paste, toenganxarv tr
patchpedaçm
pathcamím
patternpatróm
Pause, pause keytecla de pausaf
pause, toaturar, posar en pausav tr
pause, tofer una pausav intr
pausepausaf
peakpicm
peer-to-peerd'igual a igualloc
per secondper segonloc
perform, torealitzarv tr
peripheral, peripheral deviceperifèricm
peripheralperifèric -aadj
personal address bookllibreta d'adreces personalf
personal barbarra personalf
personal computerordinador personalm
personal digital assistantorganitzador personalm
personal informationdades personalsf pl
personalize, topersonalitzarv tr
personalizedpersonalitzat -adaadj
PgDn, page down keytecla d'avançar pàginaf
PgUp, page up keytecla de retrocedir pàginaf
pharmingdescaminamentm
phishingpescaf
pic, pictureimatge, fotografiaf
pick, totriarv tr
pickercapturadorm
ping, tofer pingv intr
pipeconductem
piracypirateriaf
pirate, topiratejarv tr
pixelpíxelm
pixelatedpixelat -daadj
pixelationpixelació f
pixelize, topixelarv tr
pixmapmapa de píxelsm
place, tosituarv tr
placeemplaçamentm
placeholdertext variablem
plain texttext netm
plainsenzill -aadj
platformplataformaf
play, toreproduirv tr
playbackreproduccióf
playerreproductor, lectorm
playlistllista de reproducció, selecció de pecesf
pleasesi us plauloc
plot, totraçar, dibuixarv tr
plotimpressió, traçat (m), plànol (m)f
plotterplòter, traçadorm
plottingimpressió amb traçador, traçatgef
plug and playintegració automàticaf
plugin, plug-inconnectorm
plus keytecla de mésf
point to point connectionconnexió punt a puntf
pointerbusca, punter (m)f
policypolíticaf
pollingsondeigm
pop-downdesplegableadj
pop-under adanunci latentm
pop-under windowfinestra latentf
pop-up adanunci emergentm
pop-up menumenú emergentm
pop-up windowfinestra emergentf
pop up, pop-upemergentadj
pop up, tomostrarv tr
portportm
portalportalm
portingportabilitatf
post, toenviar, publicarv tr
postarticle, missatge, escrit, entrada (f)m
postmasteradministrador -a de correum i f
powered byfunciona amb, basat enloc
prefer, topreferirv tr
preferencespreferènciesf pl
preferredpreferit -idaadj
prepare, toprepararv tr
prereleaseversió provisionalf
preset, topredefinirv tr
press, toprémerv tr
preview, toprevisualitzarv tr
previewprevisualitzacióf
previousanterioradj
primaryprimarim
principalprincipal (financer)m
print previewexemple d'impressióm
print rangeàrea d'impressióf
print, toimprimirv tr
printimpressióf
printerimpressoraf
printing headcapçal d'impressióm
printingimpressióf
priorityprioritatf
privacy policypolítica de privadesaf
privacyprivadesaf
private keyclau privadaf
process, toprocessarv tr
processprocésm
processingprocessamentm
processorprocessadorm
profile managergestor de perfilsm
profileperfilm
program directorydirectori del programam
program, toprogramarv tr
programprogramam
programmerprogramador -am i f
programming languagellenguatge de programacióm
programmingprogramacióf
progress, inen cursloc
projectprojectem
prompt, topreguntar, sol·licitar || indicarv tr
promptpregunta, sol·licitud || indicador (m)f
propertiespropietatsf pl
proprietary softwareprogramari de propietatm
protectedprotegit -idaadj
protocolprotocolm
providerproveïdor -am i f
proxy, proxy serverservidor intermediarim
PrtScr, print screen keytecla d'impressió de pantallaf
public domaindomini públicm
public keyclau públicaf
publicpúblic -aadj
publish, topublicarv tr
publishereditorm
pull down menumenú desplegablem
push channelcanal webm
put, toposarv tr
qualifiedqualificat -adaadj
query languagellenguatge d'interrogacióm
queryconsultaf
querying serverservidor de consultesm
queue, toenviar a la cuav tr
queuecuaf
quick launch barbarra d'execució ràpidaf
quit, tosortirv intr
quotationcitacióf
quote, tocitarv tr
quotescometesf pl
radio buttonbotó d'opcióm
raiserelleum
random accessaccés aleatorim
random datadades aleatòriesf pl
randomaleatori -òriaadj
randomize, togenerar aleatòriamentv tr
rangeinterval || àrea (f)m
ratevelocitatf
ratingvaloracióf
ratioràtiof
rawcru -aadj
re-install, totornar a instal·larv tr
re-open, totornar a obrirv tr
read headcapçal de lecturam
read notificationconfirmació de lecturaf
read onlynomés de lecturaloc
read, tollegirv tr
read/write headcapçal de lectura/escripturam
readerlectorm
readypreparat -adaadj
real timeen temps realloc
realautèntic -a, realadj
reboot, toarrencar de nouv tr
receipt notificationconfirmació de recepcióf
receiptconfirmacióf
receivedrebut -udaadj
recentrecentadj
recipientdestinatarim
recognitionreconeixementm
reconfiguredreconfigurat -adaadj
reconnect, totornar a connectarv tr
record, toenregistrarv tr
recordregistre || enregistramentm
recordergravadora, enregistrador (m)f
recover, torestablirv tr
recoveredrestablert -aadj
recoveryrestablimentm
recreate, totornar a crearv tr
recurse, to (subdirectories)incloure (els subdirectoris)v tr
recursiverecursiu -ivaadj
redemptionamortització (financera)f
redial, totornar a marcarv tr
redirect, toredirigirv tr
redo, toreferv tr
reduce, toreduirv tr
reengineeringreenginyeriaf
reenter, totornar a introduirv tr
reestablish, torestablirv tr
refactorrefaccióf
referencereferènciaf
reformat, toreformatarv tr
reformattingreformatacióf
refresh ratevelocitat de refrescf
refresh, toactualitzar, refrescarv tr
refreshingrefrescamentm
refuse, torebutjarv tr
refusedrebutjat -adaadj
regenerate, toregenerarv tr
register, toregistrar-sev pron
registration authorityentitat registradoraf
registrationregistrem
registryregistrem
regular copyversió estàndardf
regularhabitual, regularadj
reinitialize, toreinicialitzarv tr
rejectedrebutjat -adaadj
relayrepetidorm
release, tollançarv tr
releasellançament || versió (f)m
reload, toactualitzar || tornar a carregarv tr
remainingrestantadj
remarkcomentarim
reminderrecordatorim
remote accessaccés remotm
remoteremot -aadj
removableextraïbleadj
remove, toeliminar, suprimir || treure v tr
rename, tocanviar el nom, tornar a anomenar (v tr)loc
render, torenderitzarv tr
renderingrenderitzacióf
renew, torenovarv tr
repeat, torepetirv tr
replace, toreemplaçarv tr
repliedrespost -aadj
reply, torespondrev tr
replyrespostaf
report, tollistarv tr
reportinformem
repositorydipòsitm
requestsol·licitudf
require, torequerir, necessitarv tr
requirednecessari -àriaadj
requirementrequeriment, requisit, exigència (f)m
resend, toreenviarv tr
reset, toreiniciar, reinicialitzarv tr
resident programprograma residentm
resize, toredimensionar, canviar la mida (loc)v tr
resolutionresolucióf
resolversistema de resolució || resolutorm
resourcerecursm
respawn, totornar a engendrarv tr
responserespostaf
restart, toreiniciarv tr
restartreinicim
restore, torestaurarv tr
resume, toreprendrev tr
retrievalrecuperacióf
retrieve, torecuperarv tr
retry, toreintentarv tr
retryreintentm
return addressadreça de respostaf
Return, return keytecla de retornf
reuse, toreutilitzarv tr
reverse, toinvertirv tr
revocationrevocacióf
revoke, torevocarv tr
revokerrevocadorm
rewind, torebobinarv tr
rich editedició enriquidaf
rich texttext enriquitm
rid, toalliberar, fer desaparèixerv tr
ring, totrucarv intr
ringanellm
ringing toneso de trucadam
roaming access serverservidor d'accés itinerantm
roaming accessaccés itinerantm
roamingitinerànciaf
robotrobotm
roboticsrobòticaf
rollback, roll backdesferv tr
root directorydirectori arrelm
root userusuari primarim
rootarrelf
round bracketclau (caràcters { i })m
routerencaminadorm
routinerutinaf
row breaksalt de filam
rowfilaf
rulerreglem
run levelnivell d'execucióm
run timetemps d'execució || versió d'execucióm
run, toexecutarv tr
runexecucióf
running timetemps d'execucióm
runtime applicationversió d'execucióf
runtime programversió d'execucióf
runtime versionversió d'execucióf
runtime, run-timetemps d'execució || versió d'execució (f)m
safesegur -aadj
salvagesalvament (financer) || recuperació (xarxes) (f)m
samplemostraf
sampling rate freqüència de mostratgef
sandboxentorn de provesm
save as, toanomenar i desarv tr
save, todesarv tr
savingdesamentm
scalableescalableadj
scale, tocanviar d'escalav tr
scan, toescanejarv tr
scannerescànerm
scanningescaneigm
schedule, toplanificar, programarv tr
scheduleplanificació, programa (m), agendaf
schedulerdietari, planificador de tasquesm
schedulingplanificació, programacióf
schemaesquemam
schemecombinacióf
scorepuntuació f
screen saver, screensaverestalvi de pantallam
screenpantallaf
screenshotcaptura de pantallaf
script filefitxer scriptm
scriptscript [ l'script ]m
scripting languagellenguatge scriptm
ScrLock, scroll lock keytecla de fixació de desplaçamentf
scroll barbarra de desplaçamentf
scroll, todesplaçarv tr
search boxquadre de cercam
search enginecercador, motor de cercam
search resultsresultats de (la) cercam pl
search, tocercarv tr
searchcercaf
secret keyclau secretaf
sectorsectorm
secure-HTTPHTTP segurm
secure, toassegurarv tr
securesegur -aadj
securelyde manera seguraadv
security breachforat de seguretatm
securityseguretat || títol (financer) (m)f
seek barbarra de cerquesf
seek, tocercarv tr
seekcercaf
select, toseleccionarv tr
selfextractingautoextraïbleadj
send, toenviarv tr
senderremitentm i f
sensorsensorm
sequential accessaccés seqüencialm
serial numbernúmero de sèriem
serial portport en sèriem
server farmcentre de servidorsm
serverservidorm
servernamenom de servidorm
servletminiaplicació de servidorf
sessionsessióf
set, todefinir, establir, fixar, indicar, determinar...v tr
settingparàmetrem
settingsconfiguració, paràmetres (m pl)f
settlementliquidació (financera)f
setupconfiguració || instal·lació, programa d'instal·lació (m)f
sharedcompartit -idaadj
sharewareprogramari de provam
sharpen, toaguditzar (una imatge)v tr
sharpnessnitidesaf
shellintèrpret d'ordresm
Shift, shift keytecla de majúsculesf
shopping cartcarretó electrònicm
shortcut iconicona de dreceram
shortcut keytecla de dreceraf
shortcutdreceraf
show, tomostrarv tr
shrink, toencongirv tr
shuffle, tomesclarv tr
shufflemesclaf
shutdownaturadaf
sidebarbarra lateralf
sign in, toiniciar la/una sessió, entrar, connectar(-se)v intr
sign up, toregistrar-sev intr
signalsenyalm
signaturesignaturaf
signedsignat -adaadj
signersignantm i f
signing keyclau de signaturaf
signup(procés de) registrem
simulate, tosimularv tr
simulationsimulacióf
simulatorsimuladorm
singlesenzill -a, simpleadj
site managergestor de llocsm
sitelloc (web)m
sizemida, ocupació, dimensióf
skinaparençaf
skip, toometrev tr
slash key tecla de barra inclinadaf
slashbarra, barra inclinadaf
slidediapositivaf
slider buttonbotó lliscantm
slideshowpresentació amb diapositives, projecció de diapositives f
slot timetemps d'esperam
slotranuraf
smartintel·ligentadj
smileyemoticonaf
smoothsuauadj
snap, todesplaçarv tr
snapshotinstantàniaf
socket numbernúmero de sòcolm
socketsòcolm
soft keytecla programablef
software architectarquitecte -a de programarim i f
software keyboardteclat virtualm
software packetpaquet informàticm
softwareprogramari, programa, programes (m pl)m
sort ascending, toordenar en sentit ascendentv tr
sort by, toordenar perloc
sort descending, toordenar en sentit descendentv tr
sort, toordenarv tr
sound card, soundcardtargeta de sof
source code codi fontm
source languagellenguatge fontm
source programprograma fontm
sourcefont, origen (m) || codi font (m)f
space barbarra espaiadoraf
spacingespaiatm
spam, toenviar correu brossav tr
spamcorreu brossam
spammingenviament de correu brossam
spawn, toengendrarv tr
specify, toindicar, especificarv tr
speedvelocitatf
spell checkingverificació de l'ortografia, verificació de la sintaxif
spelling checkerverificador ortogràfic, corrector ortogràficm
spellingortografiaf
spideraranya f
spin buttonbotó de selecció de valorm
splash pagepàgina flaix, pàgina de presentacióf
splash screenpantalla de presentacióf
split, todividirv tr
splitdivisióf
splitterseparadorm
sponsorpatrocinador -am i f
spoofingfalsejament d'identitatm
spoolgestió de cuesf
spoolergestor de cuesm
spoolinggestió de cuesf
spread, toescamparv tr
spreadsheet managergestor de fulls de càlculm
spreadsheet programgestor de fulls de càlculm
spreadsheet publishergestor de fulls de càlculm
spreadsheetfull de càlculm
spywareprogramari espiam
square bracketclaudàtor (caràcters [ i ])m
stackpilaf
stand byen esperaloc
standardestàndardadj
standardestàndardm
start menumenú d'inicim
start, toiniciarv tr
starting pagepàgina inicialf
startup, toengegar, inicialitzarv tr
startupengegada, inicialitzacióf
static text controlcontrol de text estàticm
stationerymaterial de papereria || disseny de fons m
status barbarra d'estatf
statusestatm
steppasm
sticky notenota adhesivaf
sticky topictema recurrentm
stop, toaturarv tr
storageemmagatzematgem
store, toemmagatzemarv tr
stream, totransmetre (un flux de dades)v tr
streamflux (de dades)m
stretch, toampliarv tr
strikethroughbarratm
stringcadenaf
stripchartdiagrama de tira, diagrama lineal continu, gràfic multilinealm
structureestructuraf
style sheetfull d'estilm
styleestilm
styled texttext amb estilm
subdirectorysubdirectori, subcarpeta (f)m
subdomainsubdominim
subfoldersubcarpeta, subdirectori (m)f
subjectassumptem
submasksubmàscaraf
submenusubmenúm
submissiontramesaf
submit, totrametrev tr
subnetsubxarxaf
subprogramsubprogramam
subscribe, tosubscriure'sv pron
subscriptsubíndexm
succeed, toreeixir, sortir-se'n, tenir èxitv intr
successfullycorrectament, amb èxit (loc)adv
suggest, tosuggerirv tr
suggestionsuggerimentm
suitepaquet ofimàtic, conjunt de programesm
summaryresumm
superscriptsuperíndexm
superusersuperusuarim
support, topermetre l'ús de, ser compatible amb, admetre, funcionar amb...loc
supportassistència || compatibilitat, admissióf
suspicioussospitós -osaadj
swap, tointercanviarv tr
swapintercanvim
swipe, tofer lliscar (el dit)v intr
switch, tocommutar, canviar av tr
switchcommutadorm
switchboardcentraletaf
switched lineconnexió commutadaf
switched networkxarxa commutadaf
switchingcommutacióf
symbolic linkenllaç simbòlicm
synchronize, tosincronitzarv tr
synchronoussíncron -aadj
synthesissíntesif
sysadminadministrador -a o gestor -a de sistemes informàticsm i f
system callcrida del sistemaf
system computinginformàtica de sistemesf
system traysafata del sistemaf
systemsistemam
Tab, tabulation keytecla de tabulacióf
tabtabulació || pestanyaf
table of contentsíndexm
tabletaulaf
tagetiqueta || marcador (m)f
taggingetiquetatgem
tailor, tofer a midav tr
tailoredfet -a a midaadj
talkdiàlegm
tap, tofer un tocv intr
target, toadreçar, adreçar-se (v pron)v tr
targetobjectium
task barbarra de tasquesf
task listllista de tasquesf
tasktascaf
taskbarbarra de tasquesf
telebankingbanca electrònicaf
telematicstelemàticaf
telnet, tofer un Telnetv intr
TelnetTelnetm
templateplantillaf
temporarytemporal, provisionaladj
terminalterminal, consola (f)m
test, toprovar, verificarv tr
testprova, verificacióf
testerprovador -a, verificador -am i f
testingprova, verificacióf
texttextm
themetemam
thicknessgruixm
threadfil (de discussió)m
thresholdllindarm
throughputvelocitat de transferència de dadesf
thumbnailminiatura || contacte fotogràfic (m)f
tilemosaicm
tileden mosaicloc
timehora || temps (m)f
timeouttemps d'espera, temps exceditm
timestampmarca horàriaf
timezonezona horària, fus horari (m)f
tintmatísm
tipconsellm
titletítolm
toggle, tocommutarv tr
token busbus de testimonim
token ring, token passing ringanell de testimonim
tokentestimonim
tooleinaf
toolbarbarra d'einesf
toolkitjoc d'einesm
tooltipindicador de funcióm
top level domaindomini de primer nivellm
toppart superiorf
topsuperioradj
topictemam
touchpadratolí tàctilm
touchscreenpantalla tàctilf
track ballratolí de bolam
track, tofer un seguimentv tr
trackpista || peça (musical)f
trackbackretroenllaç m
trackpadratolí tàctilm
transcodingtranscodificacióf
transfer, totransferirv tr
transfertransferènciaf
translation memorymemòria de traduccióf
transmission speedvelocitat de transmissióf
transmissiontransmissióf
transmit, totransmetrev tr
trashpapereraf
traysafataf
treasury billlletra del tresorf
tree controlcontrol d'arbrem
tree viewvisualització en arbref
treearbrem
trialavaluacióf
trigger, toactivar v tr
triggeractivadorm
trim, toretallarv tr
tristateestat triplem
Trojan, Trojan horsecavall de Troiam
troubleshootingresolució de problemesf
truncate, totruncarv tr
trust, toconfiarv intr
trustconfiançaf
trusted computinginformàtica de confiançaf
trustedfiableadj
try again, totornar-ho a provarloc
try, toprovarv tr
tryprova, intent (m)f
tune, toajustarv tr
turn off, toapagar || desactivarv tr
turn on, toactivar || engegarv tr
tutorialprograma d'aprenentatgem
type, toteclejarv intr
typetipusm
typeaheadmemòria intermèdia de teclatf
typefacetipografiaf
unavailableno disponibleadj
uncheck, todesactivar (una casella de selecció)v tr
undelete, torecuperarv tr
underlinesubratllatm
underscorecaràcter de subratllatm
undo, todesferv tr
undock, todesacoblarv tr
undockingdesacoblamentm
unencryptedsense encriptarloc
unexpectedinesperat -adaadj
unflag, totreure el senyalloc
unformattedsense formatloc
unindent, todesfer el sagnatv tr
uninstall, todesinstal·larv tr
unknowndesconegut -udaadj
unmap, todesassociarv tr
unmount, todesmuntarv tr
unmounteddesmuntat -adaadj
unnamedsense nomloc
unpack, todescomprimirv tr
unpackeddescomprimit -idaadj
unpackingdescompressióf
unreachableno accessible, no abastableadj
unreadno llegit -ida, per llegir (loc)adj
unrecognizedno reconegut -udaadj
unregisteredno registrat -adaadj
unrequestedno sol·licitat -adaadj
unscramble, todescodificarv tr
unselect, todesseleccionarv tr
unsendableno enviableadj
unsentper enviarloc
unspecifiedno especificat -ada, sense especificar (loc)adj
unsubscribe, todonar-se de baixa, cancel·lar la subscripcióloc
unsupportedno implementat -ada, no admès -esa, no compatibleadj
untitledsense títolloc
untrustedno fiableadj
unverifiedsense verificarloc
unvisitedno visitat -adaadj
update, toactualitzarv tr
updateactualitzacióf
upgrade, toactualitzarv tr
upgradeactualització, milloraf
upload, topenjar v tr
uploadcàrrega, penjadaf
upper case, uppercasemajúsculaf
usabilityusabilitatf
usagesintaxif
use, toutilitzarv tr
useutilitzacióf
user-defined keytecla programablef
user friendly, user-friendlyamigableadv
user interfaceinterfície d'usuarif
user name, usernamenom d'usuarim
user profileperfil d'usuarim
userusuari -àriam i f
usernamenom d'usuarim
utilityutilitatf
vaccine programantivirusm
validate, tovalidarv tr
validityvalidesaf
valuevalorm
variablevariablef
vendorproveïdorm
verbatim copycòpia literalf
verboselydetalladamentadv
verifierverificador -am i f
verify, toverificarv tr
versionversióf
video cameracàmera de vídeo, videocàmeraf
video codeccòdec de vídeom
videovídeom
view, tovisualitzar, mostrarv tr
viewvisualització || vistaf
viewervisualitzadorm
viewportsubàrea de visualitzacióf
violationviolacióf
virusvirusm
visitorvisitantm i f
voice mailboxbústia de veuf
voicemailcorreu de veum
voxelvòxelm
wait, toesperarv intr
wallpaperempaperat m
warningadvertiment, avís m
watch, tomirarv tr
watchermonitorm
watermarkmarca d'aiguaf
web bugpíxel invisiblem
web collaborationcol·laboració per webf
web feedcanal (d'informació)m
web mapmapa del webm
web pagepàgina webf
web rippercapturador de llocs webm
web site, websitelloc webm
web spoofingfalsejament d'identitatm
webweb, lloc web, pàgina web (f)m
Webwebm
webcamcàmera webf
webcastingdifusió per webf
weblogblocm
webmailcorreu webm
webmasteradministrador -a de websm i f
webpagepàgina webf
webringanella de websf
websitelloc webm
What's New?novetatsf pl
What's Relatedllocs afinsm pl
whitepointtemperatura de colorf
whoiswhoism
widebandbanda amplaf
widgetginym
widthampladaf
wild card, wildcardcomodím
window managergestor de finestresm
windowfinestraf
Windows keytecla de Windowsf
wipe, toesborrarv tr
wirelesssense filloc
wiretappingconnexió clandestinaf
wiz, wizardauxiliarm
word processingprocessament de textosm
word processorprocessador de textosm
workaroundsolució temporalf
workdaydia feinerm
workgroupgrup de treballm
workplacelloc de treballm
workstationestació de treballf
World Wide Webwebm
wormcucm
wrap, toajustarv tr
write headcapçal d'escripturam
write onlynomés d'escripturaloc
write, toescriurev tr
writingescripturaf
wrongerroni -òniaadj
yieldrendiment (financer)m
zip codecodi postalm
zoom in, toampliar, aproparv tr
zoom out, toreduir, allunyarv tr
zoomzoom, escala (f)m

Llicència

Aquest document és copyright (c) 1998-2010 Softcatalà. Aquesta obra està publicada sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Genèrica.